ปรับเปลี่ยน

ปรับเปลี่ยนข้อความแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของสื่อวิทยุ

1. มีข้อจำกัดด้านการสร้างสรรค์ ขาดการจูงใจด้านภาพ ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดสาธิตการทำงานของสินค้าหรือบริการได้

2. อายุของเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงสั้น หากผู้ฟังพลาดรายการแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนน จะไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดย้อนมารับฟังได้อีก

3. มีการแบ่งแยกกลุ่มผู้ฟัง เพราะมีรายการให้เลือกฟังมาก ผู้ฟังต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเลือกฟังได้หลายสถานี อาจทำให้พลาดเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงที่นำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

4. มีความยุ่งยากในการซื้อสื่อ เนื่องจากมีจำนวนสถานีมาก ทำให้ยากต่อการเลือกเวลาและสถานี