สินค้าหรือบริการ

4. ความเกี่ยวข้องและการยอมรับของผู้อ่าน ผู้บริโภคมักหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าหรือบริการ

5. การบริการ โดยมีบริการขายสินค้า ให้ข้อมูลด้านการตลาดและการวิจัยตลาดอีกด้วย

ข้อเสียเปรียบ

1. คุณภาพการผลิตต่ำ ใช้กระดาษคุณภาพไม่ดี ทําให้ภาพแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนไม่สวยงาม

2. เป็นสื่อที่มีอายุสั้นเพราะพิมพ์ออกจําหน่ายเป็นรายวันส่งข้อความ แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนให้ไว้แต่เนิ่นๆ(4-6 อาทิตย์ก่อนออกจำหน่าย)

3. ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเลือกกลุ่มเป้าหมายทางด้านประชากรศาสตร์และรูปแบบการดํารงชีวิตได้

4. เกิดความสับสนเนื่องจากมีแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนมากเกินไปทําให้เกิดการแข่งขันค่อนข้างสูง

หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่เข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง  ทันต่อเหตุการณ์ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือ บริการได้มาก  มีราคาถูก  แต่ให้คุณภาพในการพิมพ์ต่ำและจากการที่อายุของงานแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนสั้นจึงต้องลงแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนซ้ำ       ทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเลือกแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนทางหนังสือพิมพ์   จึงควรพิจารณาถึงข้อดีและข้อจํากัดดังกล่าว  เพื่อประโยชน์สูงสุดในการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน