สื่อวิทยุ

1. ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการถ่ายทำภาพยนตร์สูงมาก

2. ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเข้าถึงกลุ่มชนเป้าหมายจำนวนมาก ๆ ได้ ชมได้ในจำนวนจำกัด เพราะผู้ชมอยู่ในห้องฉายภาพยนตร์เท่านั้น

3. มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และห้องฉายภาพยนตร์

6. สื่อวิทยุ (Radio)

ข้อดีของสื่อวิทยุ

1.มีการกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง มีจำนวนสถานีมาก ทำให้ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดส่งเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงไปยังผู้ฟังได้จำนวนมาก

2. มีความรวดเร็วในการส่งเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง ทำให้ผู้ฟังได้รับเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

3. เป็นสื่อที่มีผลทางจิตวิทยาสูง เพราะน้ำเสียง ลีลาในการพูดหรือเสียงประกอบ ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทำให้เกิดจินตนาการได้เป็นอย่างดี

4. เป็นสื่อที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่น ๆ ทำให้ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดสร้างความถี่และการเข้าถึงผู้บริโภคได้มาก

5. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเลือกกลุ่มผู้ฟังได้ โดยเลือกแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนในรายการหรือเวลาที่เหมาะสมกับสภาพตลาดและสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

6. เป็นสื่อที่มีความยืดหยุ่น ผู้แผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนต้องสามารถมองเห็นได้ชัด