สูญเปล่า

4. มีการหมุนเวียนที่สูญเปล่า

5. ต้นทุนสูง

6. มีปัญหาในการวัดผล

7. ความต้องสามารถมองเห็นได้ชัดของเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงมีจำกัด

8. ผู้รับเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงมีความเบื่อหน่าย

10.   สื่อแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนเคลื่อนที่ (Transit Advertising)

ข้อดีของสื่อแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนเคลื่อนที่

1. ผู้โดยสารมีเวลาอ่านข้อความในแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนน ทำให้เข้าใจถึงสรรพคุณของสินค้าในระหว่างเดินทาง

2. ป้ายแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนผ่านตาผู้โดยสารบ่อยครั้ง เนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ใช้รถประจำทางหรือรถไฟอย่างน้อยวันละ2 เที่ยว

3. ผู้แผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายในเมืองใหญ่ โดยเลือกจากสายยานพาหนะที่ผ่านที่อาศัยหรือที่ทำงานของ

4. ผู้แผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล